‹ Return to Spiny Softshell

Female Spiny Softshell basking. Photo by Jay Plotkin