‹ Return to Spiny Softshell

Male Spiny Softshell basking. Photo by Jay Plotkin