‹ Return to Spiny Softshell

Spiny Softshell on nesting beach. Photo by Kristen Bachand